Diễn Tập Ứng Phó Sự Cố Tràn Dầu Cấp Tỉnh Tây Ninh

Lần thứ 2 trong năm về với Tây Ninh thông qua chương trình Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu cấp tỉnh năm 2020
tại Nhà máy PV Oil Tây Ninh.

Trả lời